Natječaj za izbornika muške reprezentacije

Hrvatski stolnoteniski savez otvara natječaj za trenera seniorske muške reprezentacije.

Rok za prijave kandidata je 11.12.2017 do ponoći i to isključivo pismenim putem na adresu:
Hrvatski stolnoteniski savez
Stručna komisija
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb
Na koverti naznačiti ZA NATJEČAJ

Kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente:
- diplomu o završenoj stručnoj spremi
- uvjerenje o nekažnjavanju
- životopis

Trener seniorske muške reprezentacije biti će izabran sukladno Zakonu o sportu i Statutu HSTS-a.
Prema Statutu HSTS-a
Članak 71.
Za stručni rad s reprezentacijama, vođenje treninga, priprema i utakmica angažiraju se treneri reprezentacija.
Trenere reprezentacija imenuje i razrješuje Izvršni odbor na prijedlog Stručne komisije.
Odlukom Izvršnog odbora treneri reprezentacija svoju dužnost obavljaju profesionalno, honorarno ili volonterski.
Treneri seniorskih reprezentacija moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
• Visoka stručna sprema - Kineziološki fakultet ili viša stručna sprema - trenerska škola - usmjerenje stolni tenis,
• dokazani rezultati u vođenju vrhunskih igračica i igrača, te klubova,
• najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima stolnoteniskog programiranja i treninga stolnotenisačica i stolnotenisača,
• znanje jednog svjetskog jezika.

Za svoj rad treneri reprezentacija odgovorni su Stručnoj komisiji i Izvršnom odboru HSTS-a.

Članak 72.
Poslovnikom o radu reprezentacija uređuje se način djelovanja, prava i obveze, te radni uvjeti trenera i ostalih članova reprezentacija.

Poslovnik o radu trenera profesionalno angažiranih u HSTS-u
Članak 9.

Obveze profesionalno angažiranih trenera HSTS-a
- Vode sve poslove iz svoje nadležnosti državne reprezentacije za koju su izabrani
- Izrađuju stručni plan i program rada za A i B selekcije seniora i seniorki te ga usaglašavaju sa
koordinatorom reprezentacije
- Mjesečna stručna izvješća o radu za članove Izvršnog odbora HSTS-a
- Godišnja, polugodišnja ili kvartalna izvješća za potrebe HSTS-a i HOO-a
- Sve planove, programe te stručna izvješća prvo podnose Koordinatoru svog stožera zatim Izvršnom odboru HSTS-a
- Planiranje i rezerviranje avio karata, rezervaciju smještaja, pismenu komunikaciju plana puta s igračima, obračun troškova i pismena izvješća dva dana nakon realiziranih akcija
- Treneri državnih selekcija moraju minimalno 15 dana prije završnih prijava dostaviti u kancelariju naziv akcije, imena i prezimena reprezentativnih kandidata i ostalog osoblja, troškovnik za planiranu akciju te popratnu dokumentaciju vezanu za organizaciju puta.
- Svi treneri koji dobivaju naknadu za Stručni rad u HSTS-u moraju dva puta godišnje održati pokazni trening, seminar ili regionalni trening kamp sa trenerima iz klubova koji kvalitetno rade sa mlađim dobnim kategorijama.
- Treneri državnih selekcija svojim primjerom i ponašanjem utječu na edukativan i pedagoški razvoj sportaša te razvijaju odgovornost sportaša prema reprezentaciji
- Treneri državnih selekcija skrbe o zdravstvenom statusu reprezentatvinih kandidata

Stručna komisija HSTS-a će nakon dospjelih prijava predložiti Izvršnom odboru kandidate za trenera muške seniorske reprezentacije, a Izvršni odbor će izabrati novog trenera. Ugovor sa izabranim trenerom se sklapa za razdoblje od 1. siječnja 2018.- 31. ožujka 2018. (tri mjeseca probni rok), a ukoliko zadovolji svojim radom produžuje se do 31. prosinca 2018. Plaća trenera seniorske muške reprezentacije biti će 10.000,00 kn u brutto iznosu sukladno odluci HOO-a o rangiranju trenera reprezentativnih selekcija.

Direktor
Renato Čengić