Prijedlog izmjena i dopuna statuta za Izbornu skupštinu

Odlukom Izvršnog odbora Izborna skupština HSTS-a bit će održana 20. siječnja 2019. u 11 sati u hotelu Panorama (Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb). 

Svi materijali za Skupštinu bit će na stranicama HSTS-a tijekom ovog i početkom drugog tjedna. Rok za primjedbe dopuna i izmjena statuta članice mogu dostaviti isključivo pisanim putem do 7. siječnja 2019.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKOG STOLNOTENISKOG SAVEZA

Članak 37. glasi
Skupština donosi odluke većinom broja glasova nazočnih predstavnika na sjednici, osim u slučaju donošenja Statuta, kao i njegovih izmjena i dopuna, kada se odluke donose većinom ukupnog broja glasova u Skupštini.
U slučaju jednakog broja glasova za i protiv, odlučuje glas predsjedavajućeg na Skupštini.


Mijenja se i glasi
Skupština donosi odluke većinom broja glasova nazočnih predstavnika na sjednici, osim u slučaju donošenja Statuta, kao i njegovih izmjena i dopuna, kada se odluke donose 2/3 večinom ukupnog broja glasova nazočnih predstavnika na sjednici Skupštine.
U slučaju jednakog broja glasova za i protiv, odlučuje glas predsjedavajućeg na Skupštini.

Članak 28. glasi
Skupština obavlja sljedeće poslove:
• odlučuje o udruživanju HSTS-a u međunarodne stolnoteniske federacije i HOO,
• odlučuje o uspostavljanju odnosa s drugim nacionalnim sportskim savezima,
• predlaže politiku razvoja stolnoteniskog sporta,
• utvrđuje prijedlog ukupnog programa stolnoteniskog sporta, za koji se sredstva osiguravaju u proračunu Republike Hrvatske,
• predlaže elaborat o sustavu natjecanja u sukladbi sa zakonom,
• odlučuje o donošenju i promjenama Statuta,
• odlučuje o isticanju kandidature za organizaciju svjetskog i europskog prvenstva i drugih međunarodnih natjecanja,
∙ usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu, usvaja godišnje financijsko izvješće i završni račun,
• obavlja izbore i imenovanja te odlučuje o rješavanju u sukladbi sa Statutom,
• donosi poslovnik o svom radu,
• odlučuje koje gospodarske i druge djelatnosti će HSTS, u sukladbi s posebnim propisima, obavljati neposredno, odnosno odlučuje o osnivanju trgovačkog društva,
• obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada.

Mijenja se i sada glasi :
Skupština obavlja sljedeće poslove:
• odlučuje o udruživanju HSTS-a u međunarodne stolnoteniske federacije i HOO,
• odlučuje o uspostavljanju odnosa s drugim nacionalnim sportskim savezima,
• predlaže politiku razvoja stolnoteniskog sporta,
• utvrđuje prijedlog ukupnog programa stolnoteniskog sporta, za koji se sredstva osiguravaju u proračunu Republike Hrvatske,
• ( predlaže elaborat o sustavu natjecanja u sukladbi sa zakonom) - BRIŠE SE
• odlučuje o donošenju i promjenama Statuta,
• odlučuje o isticanju kandidature za organizaciju svjetskog i europskog prvenstva i drugih međunarodnih natjecanja,
• usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu, usvaja godišnje financijsko izvješće i završni račun, 
• obavlja izbore i imenovanja te odlučuje o rješavanju u sukladbi sa Statutom,
• donosi poslovnik o svom radu,
• odlučuje koje gospodarske i druge djelatnosti će HSTS, u sukladbi s posebnim propisima, obavljati neposredno, odnosno odlučuje o osnivanju trgovačkog društva,
• obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada.

Članak 48. Glasi :
Izvršni odbor upravlja poslovima HSTS-a te obavlja sljedeće poslove.
• provodi politiku razvoja stolnoteniskog športa,
• utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština,
• odlučuje o donošenju općih akata HSTS-a čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine,
• utvrđuje prijedlog odluke o isticanju kandidature za organizaciju svjetskog i europskog prvenstva i drugih međunarodnih natjecanja,
• utvrđuje kalendar natjecanja,
• daje preporuke za udruživanje novih organizacija,
• odlučuje o načinu stjecanja i korištenja sredstava u okviru programa i financijskog plana,
• predlaže sustav i kriterije te plan i rokove natjecanja,
• imenuje glavnog tajnika,
• imenuje direktora HSTS-a,
• imenuje trenere državnih reprezentacija,
• donosi financijski plan i završni račun i daje ga na potvrdu Skupštini,
• imenuje komisije,
• odlučuje o donošenju Pravilnika o registraciji stolnoteniskih klubova i sekcija te njihovih članova,
• odlučuje o donošenju Pravilnika o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti,
• usklađuje financijski plan tijekom godine u skladbi s promijenjenim okolnostima djelovanja i ostvarivanja sredstava isključivo za prihvaćeni plan i program,
• određuje predstavnike HSTS-a u međunarodnim i domaćim udruženjima,
• donosi godišnji plan svog rada,
• donosi poslovnik o svom radu,
• obavlja druge poslove i djelatnosti koje mu povjeri Skupština ili iziskuju potrebe djelatnosti HSTS-a.


Mijenja se i sada glasi
Izvršni odbor upravlja poslovima HSTS-a te obavlja sljedeće poslove.
• provodi politiku razvoja stolnoteniskog športa,
• utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština,
• odlučuje o donošenju općih akata HSTS-a čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine,
• utvrđuje prijedlog odluke o isticanju kandidature za organizaciju svjetskog i europskog prvenstva i drugih međunarodnih natjecanja,
• utvrđuje kalendar natjecanja,
• daje preporuke za udruživanje novih organizacija,
• odlučuje o načinu stjecanja i korištenja sredstava u okviru programa i financijskog plana,
• donosi odluku o sustavu, kriterijima, planu i rokovima natjecanja,
• imenuje glavnog tajnika,
• imenuje direktora HSTS-a,
• imenuje i razrješuje trenere državnih reprezentacija,
• donosi financijski plan i završni račun i daje ga na potvrdu Skupštini,
• imenuje komisije,
• donosi sve potrebne Pravilnike koji su u funkciji rada Izvršnog odbora i Hrvatskog stolnoteniskog saveza 
• usklađuje financijski plan tijekom godine u skladbi s promijenjenim okolnostima djelovanja i ostvarivanja sredstava isključivo za prihvaćeni plan i program,
• određuje predstavnike HSTS-a u međunarodnim i domaćim udruženjima,
• donosi godišnji plan svog rada,
• donosi poslovnik o svom radu,
• obavlja druge poslove i djelatnosti koje mu povjeri Skupština ili iziskuju potrebe djelatnosti HSTS-a.

Članak 58. glasi
Da bi neka osoba bila imenovana za glavnog tajnika, mora ispunjavati ove uvjete:
• da je državljanin Republike Hrvatske,
• da ima visoku stručnu spremu i najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva na poslovima organizacije unapređenje stručnog rada i razvitka stolnoteniskog sporta,
• da ima dokazane rezultate u organiziranju rada u stolnoteniskom športu,
• dobro poznavanje službenog jezika Svjetske stolnoteniske federacije, najmanje IV. stupanj,
• da posjeduje znanja i sposobnosti organiziranja, rukovođenja i koordiniranja,
• da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela olimpijskog pokreta.

Mijenja se i sada glasi
Da bi neka osoba bila imenovana za glavnog tajnika, mora ispunjavati ove uvjete:
• da je državljanin Republike Hrvatske,
• da ima visoku stručnu spremu i najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva na poslovima organizacije unapređenje stručnog rada i razvitka stolnoteniskog sporta, da ima višu stručnu spremu, i najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva na poslovima organizacije unapređenje stručnog rada i razvitka stolnoteniskog sporta,
• da ima dokazane rezultate u organiziranju rada u stolnoteniskom športu,
• dobro poznavanje službenog jezika Svjetske stolnoteniske federacije, (najmanje IV. stupanj)-BRIŠE SE
• da posjeduje znanja i sposobnosti organiziranja, rukovođenja i koordiniranja,
• da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela olimpijskog pokreta,
• da nije kazneno i prekršajno kažnjavan sukladno odredbama Zakona o sportu te da nije stegovno kažnjavan od strane Stegovne komisije HSTS-a.

Članak 62. glasi
Da bi Izvršni odbor neku osobu imenovao direktorom HSTS-a ona mora ispunjavati sljedeće uvjete:
• da je državljanin Republike Hrvatske,
• da ima visoku stručnu spremu VSS , 5 (pet) godina radnog iskustva na organizacijskim
i razvojnim poslovima u stolnoteniskom sportu,
• znaje jednog svjetskog jezika,
• sposobnost usmenog i pismenog komuniciranja, rukovođenja i koordiniranja,
• da nije krivično kažnjavana, te da se nije ogriješila o etičke norme i načela olimpijskog pokreta.


Mijenja se i sada glasi
Da bi Izvršni odbor neku osobu imenovao direktorom HSTS-a ona mora ispunjavati sljedeće uvjete:
• da je državljanin Republike Hrvatske,
• da ima visoku stručnu spremu VSS , 5 (pet) godina radnog iskustva na organizacijskim i razvojnim poslovima u stolnoteniskom sportu,
• znanje jednog svjetskog jezika,
• sposobnost usmenog i pismenog komuniciranja, rukovođenja i koordiniranja,
• da nije krivično kažnjavana, te da se nije ogriješila o etičke norme i načela olimpijskog Pokreta
• da nije kazneno i prekršajno kažnjavan sukladno odredbama Zakona o sportu te da nije stegovno kažnjavan od strane Stegovne komisije HSTS-a.

Članak 71. glasi
Za stručni rad s reprezentacijama, vođenje treninga, priprema i utakmica angažiraju se treneri reprezentacija.
Trenere reprezentacija imenuje i razrješuje Izvršni odbor na prijedlog Stručne komisije.
Odlukom Izvršnog odbora treneri reprezentacija svoju dužnost obavljaju profesionalno, honorarno ili volonterski.

Treneri seniorskih reprezentacija moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
• Visoka stručna sprema - Kineziološki fakultet ili viša stručna sprema - trenerska škola - usmjerenje stolni tenis,
• dokazani rezultati u vođenju vrhunskih igračica i igrača, te klubova,
• najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima stolnoteniskog programiranja i treninga stolnotenisačica i stolnotenisača,
• znanje jednog svjetskog jezika.

Mijenja se i sada glasi
Za stručni rad s reprezentacijama, vođenje treninga, priprema i utakmica angažiraju se treneri reprezentacija.
Trenere reprezentacija imenuje i razrješuje Izvršni odbor. (na prijedlog Stručne komisije.)-BRIŠE SE
Odlukom Izvršnog odbora treneri reprezentacija svoju dužnost obavljaju profesionalno, honorarno ili volonterski.

Treneri seniorskih reprezentacija moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
• stručnu spremu sukladno Zakonu o sportu Republike Hrvatske 
• dokazani rezultati u vođenju vrhunskih igračica i igrača, te klubova,
• najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima stolnoteniskog programiranja i treninga stolnotenisačica i stolnotenisača,
• znanje jednog svjetskog jezika.