Pravilnik o radu Stegovne komisije HSTS-a

Na osnovu članka 64 Statuta Hrvatskog stolnoteniskog saveza Izvršni odbor Hrvatskog stolnoteniskog saveza na svojoj 16. sjednici dana 17. 5. 2018.godine donio je

PRAVILNIK O RADU STEGOVNE KOMISIJE HSTS-a

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se stegovna i materijalna odgovornost članova Hrvatskog stolnoteniskog saveza (u daljnjem tekstu : HSTS ), vođenje stegovnog postupka te izricanje i izvršavanje stegovnih mjera.

Članak 2.
Pod stegovnim prijestupom podrazumijevaju se ponašanja i postupci članova HSTS-a utvrđeni ovim Pravilnikom , koji su suprotni pozitivnim zakonskim odredbama i Statutu HSTS-a.

Članak 3.
Stegovna komisija HSTS-a provodi stegovni postupak i izriče stegovne mjere te izvršava pravomoćne odluke o izrečenim stegovnim mjerama.

Članak 4.
Pravomoćna odluka o izrečenoj stegovnoj mjeri obvezuje sve članove HSTS-a.

Članak 5.
Kaznena ili prekršajna odgovornost te odgovornost za štetu prema trećim osobama ne isključuje stegovnu ili materijalnu odgovornost članova HSTS-a sukladno ovom Pravilniku.

Članak 6.
Stegovna komisija HSTS-a dužna je u svom radu primjenjivati ovaj Pravilnik o stegovnom postupku te na njemu temeljiti svoje odluke.

II. PRIJESTUPI

Članak 7.
LAKI PRIJESTUPI SU :
- nemaran odnos prema stolnoteniskim rekvizitima,opremi ili objektima
- neopravdano zakašnjavanje ili propuštanje rokova u izvršavanju obveza ili obavljanju dužnosti,ako zbog toga nisu nastupile teže posljedice
- ometanje drugoga u obavljanju stolnoteniskih aktivnosti
- nedolično ponašanje u obavljanju stolnoteniskih aktivnosti
- kršenje odredaba Statuta HSTS-a bez štetnih posljedica

Članak 8.
TEŠKI PRIJESTUPI SU :
- grubo kršenje Zakona, Statuta HSTS-a i ostalih normativnih akata HSTS-a,Poslovnika o radu reprezenatcija i (dr.) ostalih zakonskih i podzakonskih akata povezanih s njima
- namjerno neizvršavanje odluka HSTS-a
- neplaćanje članarine kroz period duži od šest mjeseci
- namjerno oštećivanje opreme i objekata
- svi oblici otuđivanja stolnoteniske imovine radi pribavljanja osobne koristi ili izazivanja štete HSTS-u
- zlouporaba dužnosti,povjerenja ili prekoračenja ovlaštenja u HSTS-u
- krivotvorenje ili neistinito prikazivanje postignitih rezultata na natjecanjima,zapisnika natjecanja,drugih natjecateljskih ili članskih dokumenata kao i korištenje nedozvoljenih stimulativnih sredstava (doping) te alkohola na natjecanju i treningu
- izazivanje nereda, tučnjave i nasilničkog ponašanja ili sudjelovanja u njima, na mjestu gdje se provodi stolnoteniska ili druga sportska aktivnost
- učestalo nedolično ponašanje prema drugima, diskriminacija, fizičko ili psihičko maltretiranje, uporaba vulgarnih i posebice uvrijedljivih riječi prilikom komunikacije s članovima HSTS-a, vrijeđanje nadređenih te omalovažavanje drugih i njihovih djela
- upotreba ovlasti ili položaja osobe koji mu ne pripadaju ili koje nisu dodijeljenja od strane odgovarajućih tijale HSTS-a
- ponovljeno kršenje lakih prijestupa.

Članak 9.
Prijestup zastarijeva za (6 mjeseci) godinu dana od dana saznanja o počinjenom prijestupu. Stegovni postupak ne može se pokrenuti ukoliko je prošlo više od (6 mjeseci) godine dana od saznanja ili izvršenja prijestupa.

III. NADLEŽNOST I POKRETANJE STEGOVNOG POSTUPKA

Članak 10.
Stegovni postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva Stegovnoj komisiji HSTS-a.

Članak 11.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka Stegovnoj komisiji mogu podnijeti sva nadležna tijela HSTS-a na vlastitu inicijativu ili na prijedlog članova u pisanom obliku.

Članak 12.
Kada stegovna komisija zaprimi prijavu za pokretanje stegovnog postupka protiv člana HSTS-a radi počinjenog prijestupa utvrditi će da li : -prijedlog za pokretanje stegovnog postupka podnesen od nadležnog tijela i na propisan način -prijavljeno djelo ima obilježja prijestupa i za to postoje dokazi -je nastupila zastara za pokretanje i vođenje stegovnog postupka -postoje uvjeti za suspenziju počinitelja prijestupa i na koji rok.
Odluka o suspenziji dostaviti će se u počinitelju pisanom obliku. Na odluku (ne može) se može izreći žalba, ali žalba ne odgađa suspenziju.

IV. STEGOVNI POSTUPAK

Članak 13.
Stegovni postupak je žuran i mora se okončati u roku od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za njegovo pokretanje.Ukoliko se stegovni postupak ne okonča u narečenom roku, isti će se obustaviti. Utvrditi će se razlozi zbog kojih stegovni postupak nije okončan u narečenom roku te utvrditi i odgovorne osobe protiv kojih će se u skladu s ovim Pravilnikom pokrenuti Stegovni postupak.

Članak 14.
Po primitku zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka Stegovna komisija će utvrditi posojanje uvjeta iz članka 13.ovog Pravilnika,potpunost i razumljivost zahtjeva te dostatnost dokaza.Nakon utvrđivanja narečenih činjenica Stegovna komisija će ,a ako za to postoji potreba, (počinitelju prijestupa) prijavljenome za prijestup i podnositelju zahtjeva te eventualnim svjedocima najmanje 14 dana prije provođenja rasprave dostaviti poziv na raspravu kako bi (počinitelj) prijavljeni bio u mogućnosti pripremiti valjanu obranu.

Članak 15.
Rasprava Stegovne komisije može biti javna i može se održati bez nazočnosti (prijestupa) prijavljenoga za prijestup ukoliko ne opravda svoj izostanak. Prijavljeni je svoj izostanak dužan opravdati najkasnije tri dana prije zakazane rasprave. Rasprava započinje izlaganjem podnesenog zahtjeva.(Počinitelj) Prijavljeni,ukoliko je nazočan, može se očitovati na sadržaj te iznijeti svoju obranu uz možebitno saslušanje svjedoka podnositelja zahtjeva i obrane.Tijekom rasprave upravlja predsjednik Stegovne komisije ili član komisije koji ga zamjenjuje, a o raspravi se vodi zapisnik koji potpisuju nazočni članovi Stegovne komisije i zapisničar.

Članak 16.
Po završenoj raspravi Stegovna konisija nakon vijećanja, bez nazoćnosti počinitelja i javnosti donosi odluku. Protiv odluke Stegovne komisije žalba se može podnijeti Izvršnom odboru HSTS-a u roku od 15 dana od dostave odluke. Izvršni odbor dužan je riješiti žalbu i donijeti odluku u roku od 30 dana od dostave žalbe. Protiv odluke Izvršnog odbora može se pokrenuti postupak arbitraže kod Stalnog izabranog sudišta pri HOO-u.

V. STEGOVNE MJERE

Članak 17.
Za počinjene lake prijestupe Stegovna komisija može izreći slijedeće stegovne mjere: -opomena -javna opomena -novčana kazna -gubitak članskih prava,odnosno zabrana vježbanja i natjecanja šest mjeseci uz privremeno oduzimanje članske iskaznice-suspenzija.

Članak 18.
Za počinjene teške prijestupe Stegovna komisija može izreći slijedeće stegovne mjere: -javna opomena -novčana kazna -gubitak članskih prava,odnosno zabrana vježbanja i natjecanja do jedne godine uz privremeno oduzimanje članske iskaznice-suspenzija -isključenej iz članstva
HSTS-a i trajni gubitak svih članskih prava uz trajno oduzimanje članske iskaznice.

Članak 19.
Glede izbora vrste stegovne mjere i visine novčane kazne Stegovna komisija će uzeti u obzir pod kojima je prijestup počinjen, pobude i sklonosti počinitelja prijestupa, njegova ranija kažnjavanost, moralne i druge osobine te štetu koja je nastala počinjenjem prijestupa. Štetu koja je nanesena HSTS-u,klubu ili trećim osobama dužan je počinitelj prijestupa nadoknaditi.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
Stegovni postupci prije stupanaj na snagu ovog Pravilnika završiti će se prema odredbama ovog Pravilnika.

Članak 21.
Ovaj Pravilnik usvojen je na 16.sjednici Izvršnog odbora HSTS-a 17.05.2018 godine i stupa na snagu odmah.

Predsjednik
Zlatko Pospiš