Istraživanje o dopingu - anketa

Naš proslavljeni trener gospodin Pero Kuterovac, magistar kineziologije i student na doktorskom studiju Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, trenutno provodi istraživanje u svrhu izrade doktorske disertacije na temu „PSIHOLOŠKI ČIMBENICI POVEZANI SA DOPINGOM U SPORTU“.

Istraživanje se provodi pod mentorstvom prof. dr. sc. Renate Barić na uzorku hrvatskih sportašica i sportaša, a odobreno je od strane Povjerenstva za znanstveni rad i etiku Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.
Podaci iz dosadašnjih istraživanja na uzorcima sportaša izvan RH zabrinjavajući su i ukazuju na to da ovu temu treba shvatiti vrlo ozbiljno, te da bi trebalo usmjeriti znatne napore u prevenciju uzimanja dopinga kod sportaša. Psihološki faktori tu imaju izuzetno važnu ulogu.
Istraživanje koje se trenutno provodi na uzorku hrvatskih sportašica i sportaša prvo je takvo sveobuhvatno istraživanje u RH. Cilj ovog istraživanja je identificirati psihološke faktore koji su povezani sa stavovima prema dopingu i uzimanjem zabranjenih supstanci na uzorku hrvatskih sportašica i sportaša te ukazati na važnost i vrijednost psiholoških faktora u istraživanjima i intervencijama vezanim za doping. Također, rezultati ovog istraživanja omogućit će uvid u rasprostranjenost korištenja dopinga među hrvatskim sportašicama i sportašima i njihove stavove prema dopingu, te će poslužiti kao izvor informacija prilikom izrade smjernica za prevencijske programe.

Molimo sve saveze članice Hrvatskog olimpijskog odbora da link na upitnik proslijede svim svojim klubovima te u interesu hrvatskog sporta motiviraju iste na sudjelovanje u istraživanju.
Link na upitnik : https://forms.gle/KXLY4ADJdXadWHP28
Uvjeti za sudjelovanje u istraživanju:
(1) sportašice i sportaši su aktivni natjecatelji koji se sportom kontinuirano bave najmanje zadnjih 5 godina
(2) sportašice i sportaši su stariji od 18 godina
Napominjemo da je SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJUDOBROVOLJNO I ANONIMNO! Upitnik se nalazi u formi google forms koja je kriptirana i potpuno sigurna od eventualnih zloupotreba, a podaci će se analizirati isključivo na grupnoj razini. Upitnik se može ispuniti na pametnim telefonima, računalu ili tabletu.

Predsjednik
Hrvatskog olimpijskog odbora dr.sc. Zlatko Mateša